footer

Klachten

Als u ontevreden bent over iets betreffende de opvang van uw kind of de dienstverlening van Kidz & Friends dan horen wij dit graag. In de meeste gevallen is het raadzaam om uw ongenoegen te bespreken met de persoon die in eerste instantie verantwoordelijk is: de leidster of de directie. Mocht wij er onderling niet uitkomen, dan kunt u een beroep doen op ons Intern Klachtenreglement of als u direct uw klacht kwijt wilt bij een externe klachtencommissie dan kunt u zich richten tot: de Geschillencommissie Kinderopvang,  Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoon 070 – 310 53 10. 

Voor (telefonisch) advies en verdere vragen kunt u terecht bij www.klachtenloket-kinderopvang.nl of 0900 - 1877.

Deze procedure is vermeldt in ons Interne Klachtenreglement, welke u per e-mail ontvangt bij plaatsing van uw kind.

Vanaf 2017 wordt jaarlijks (rond april), alleen indien er klachten zijn ingediend over het voorgaande kalenderjaar, een Klachtenverslag opgesteld en per e-mail opgestuurd naar de GGD, Oudercommissie en de ouders. Ook is dan het meest actuele jaarverslag te vinden op onze website.

Als hier klikt, kunt u het "Interne Klachtenreglement" bekijken.

Als hier klikt, kunt u het "Jaarverslag Klachtenregelingen 2015" bekijken.
Omdat er in 2016 geen klachten zijn ingediend, is dus geen Jaarverslag Klachtenreglement 2016 opgesteld.

 

klachtenloket

Wetenswaardigheden

De prijs die u betaalt voor de opvang van uw kind, is inclusief voeding, luiers, schriftje en tandenborstel. Er zijn geen overige kosten.

De pedagogische medewerksters bij onze kindercentra beschikken minimaal over een afgerond Mbo-3-diploma.Wij hanteren de opleidingseisen van de CAO Kinderopvang bij de inzet van vast,tijdelijk en inval personeel.

Wij hebben geen BBL-leerlingen in dienst. Indien wij dat toch doen, wordt de informatie over de inzet in onze Nieuwsbrief bekend gemaakt.

Bij de dagelijkse maaltijden (ontbijt en warme maaltijd) houden wij rekening met de (religieuze) achtergrond van uw kind.

U hebt een kindplaats bij een ander kindercentrum? Wij verzorgen de opzegging en zorgen ervoor dat u geen dubbele kosten krijgt.

Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand, zonder vast opzegmoment. Dat wil zeggen: opzeggen kan op elke dag van de maand.

Wij verzorgen kosteloos uw jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting.

Wij hanteren strikte tijden voor halen en brengen van uw kind.

Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

De ontwikkeling van uw kind houden wij bij in het kindvolgsysteem 'KIJK', persoonlijke overdracht krijgt u dagelijks.

Onze kindercentra hebben alleen volledig rookvrije ruimten.
Ons gebouw aan de Florijn is voorzien van een uniek ventilatiesysteem en airco's: dat zorgt voor frisse en schone lucht in elke ruimte.

Gezondheid

Ten aanzien van de Gezondheid, op ons kinderdagverblijf, wordt jaarlijks een risico-inventarisatie verricht. Van de bevindingen wordt u op de hoogte gesteld.

Oudercontacten

Oudercontacten vinden wij erg belangrijk. Elke dag vindt er persoonlijk overdracht plaats en de belangrijkste ontwikkelingen worden ook bijgehouden in het kindvolgsysteem 'Kijk'.
Daarnaast vindt er 1 keer per jaar een oudergesprek plaats, waarin de ontwikkeling van uw kind wordt besproken. Wilt u vaker een gesprek, dan kan dat altijd.

Oudercommissie

De Oudercommissie bestaat uit minimaal 2 ouders en maximaal 4 ouders per vestiging.

De Oudercommissie van Florijn bestaat uit:

Willeke de Beer-Kuijsten & Sarika Chakawri.

 

De Oudercommissie van Hogevecht bestaat uit:

Charles Manu, Symone Sloote en Danitsja Noorden.

 

Wij zijn voor beide vestigingen nog op zoek naar ouders die het ook van belang vinden dat ons kindercentrum het beste te bieden heeft, niet alleen qua prijs maar vooral voor de kwaliteit.

De Oudercommissies van Florijn en Hogevecht komen minimaal 4 keer per jaar in een gezamenlijke vergadering bijelkaar.

Iedere vestiging kan de agendapunten inbrengen die zij wilt bespreken met de directie.

De Oudercommissie bepaalt zelf hoe vaak, hoe lang en wanneer men bijelkaar wil komen. De bijeenkomsten duren maximaal 2 uren. Voor de vergadering staat, op verzoek, een hapje en drankje klaar.

De Oudercommissie is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: klachtenloket kinderopvang. Het openbare verslag van de klachtenregeling voor de oudercommissie wordt jaarlijks (rond april/mei) naar de GGD, Oudercommissie en ouders toegezonden.

Voor de Oudercommissie Florijn kunt u zich aanmelden via: ocflorijn@kckf.nl

Voor de Oudercommissie Hogevecht kunt u zich aanmelden via: ochogevecht@kckf.nl

Voor informatie kunt u ook bellen met Rajiv 06-49 340 123 of Shanky 06-52 685 654.

 

Kwaliteit

Over het onderwerp kwaliteit hebben wij voor u informatie over de volgende items:
- GGD
- HKZ/ISO-9001
- Veiligheid
- Gezondheid en
- Klachten

GGD

Vanaf 1 januari 2010 worden alle kindercentra geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang. Via de website http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl kunt u zien dat wij daar geregistreerd staan. Ook kunt u zien of wij aan de kwaliteitseisen van een kindercentrum voldoen. Alleen als een kindercentrum opgenomen is in het register kunnen ouders een deel van de kosten van de kinderopvang terug ontvangen van de werkgever/uitkerende instantie en de belastingdienst. Als het kindercentrum van uw keuze niet of niet meer in het register voorkomt, dan heeft dat financiële consequenties voor u. Let er s.v.p. goed op!

Onze registratienummer voor de vestiging Hogevecht is 2808.96.396. Voor onze vestiging Hogevecht is het laatste jaarlijkse inspectierapport van de GGD beschikbaar. Als u hier klikt, kunt u het "Inspectierapport Hogevecht 2017" lezen. 

Onze registratienummer voor de vestiging Florijn is 1316.83.056.Voor onze vestiging Florijn is het laatste jaarlijkse inspectierapport van de GGD beschikbaar. Als u hier klikt, kunt u het "Inspectierapport Florijn 2017" lezen. 

Veiligheid

Ten aanzien van de Veiligheid, op ons kinderdagverblijf, wordt jaarlijks een risico-inventarisatie verricht. Van de bevindingen wordt u op de hoogte gesteld. Via onze 'nieuwsbrief'.